Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Innovasie
& Co.. Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacy beleid is, voor welke
doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw
persoonsgegevens

Wie zijn wij?

Innovasie & Co. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij in dit privacy beleid verwijzen naar ‘Innovasie & Co.’, ‘wij’ ‘onze’ of ‘ons’, verwijzen wij naar: Vennootschap onder firma Innovasie & Co., gevestigd: Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83798366.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

Innovasie & Co. vindt uw privacy belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor onze dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verwerken wij van u?

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vragen alleen uw gegevens die daarvoor strikt noodzakelijk zijn. Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij via cookies ontvangen.

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om met u te communiceren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen wij het klikgedrag van onze bezoekers analyseren en ook gericht adverteren. Wij verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type; en eventueel uw surfgedrag. Sommige van deze cookies worden door derden geplaatst.

Om aanbiedingen te doen die mogelijk interessant voor u zijn verzamelen wij informatie via derden. U kunt te allen tijde informatie opvragen over de herkomst van uw gegevens. Wij maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen wij altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Nietfunctionele cookies verwerken persoonsgegevens. Deze stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. 

Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt; 
  • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt; 
  • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen.

Tracking cookiesDit zijn cookies die worden geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. 

Advertentiescookies: Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen. 

Cookies blokkeren en verwijderen: Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaat, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd. Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

 

Verwerking gegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Innovasie & Co. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Algemene contactgegevens bewaren wij zolang dat nodig is om contact te hebben. Contactgegevens van personen worden maximaal 2 jaar bewaard.

Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Innovasie & Co. deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren haar werkzaamheden. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Innovasie & Co. vindt de beveiliging van uw gegevens belangrijk. Om die reden dragen wij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen wij dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terechtkomen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan: Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden. Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd.
Wij hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Wij sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Uw Rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen wij uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. 

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@innovasie.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-52 094 681 of 06-37 604 485. Wij nemen graag de tijd voor u. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie september 2021

Stuur een appje
Stel rechtstreeks je vraag
Klaar om te innoveren?
Hallo, 👋
Wat kunnen we voor je doen?